Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meer klanten uit online Artikel 1 Definities

1. Ik, Meer Klanten Uit Online, gevestigd te Maarssen en ingeschreven onder KvK- nummer 77124774, sluit een overeenkomst met jou.

2. Jij bent de wederpartij.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.


Artikel 3 Offertes

1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.

3. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

4. Ik kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer jij kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig, na overleg met jou, gefactureerd op basis van mijn gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

6. Het aanbod is niet automatisch geldig voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij anders overeenkomen.

2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, zoals materiaalkosten. Kosten voor benodigde software of add-ons komen tevens voor jouw rekening.

3. Bij advertentiebudgetten wordt voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het social media kanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het social media platform aan jou geïncasseerd.

4. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen wanneer ik dit door gewijzigde omstandigheden nodig acht.

5. Jou komt de mogelijkheid toe een strippenkaart aan te schaffen, welke jij voordat de werkzaamheden starten dient te betalen.

6. Een strippenkaart is tot 3 maanden na uitgiftedatum geldig. De niet gebruikte uren komen na het verstrijken van de in dit lid benoemde termijn te vervallen.

7. Wanneer er geen pakketprijs is overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief dat ik hanteer. De daadwerkelijke gemaakte uren worden in rekening gebracht. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht zal ik een inschatting van het aantal uren maken, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Ik ben gerechtigd volledige betalingen voorafgaand aan de werkzaamheden te factureren. Ik zal in een dergelijk geval niet met de werkzaamheden starten voordat de betaling is voldaan.

9. Indien wij zijn overeengekomen dat er maandelijks voorafgaand aan de werkzaamheden of in termijnen wordt betaald, heb ik het recht om mijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.

10. Het maandelijks uit handen nemen van de Facebook en Instagram advertenties wordt tevens per maand afgenomen. Indien er niet de gehele maand een campagne online staat, is dit geen reden tot vermindering van het bedrag.

11. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt, of een traject eerder dient aan te vangen.

12. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.

14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.


 Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan mij beschikbaar. Voor het aanleveren van tussentijdse teksten en andere content spreken wij een deadline af.

2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.

3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.

5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.

2. Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.

3. Jij dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij te overhandigen.

4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan mij om te bepalen of de deadline haalbaar is.

5. Indien jij intolerante, haatzaaiende, discriminerende of anderszins onpasselijke inhoud op content wenst te plaatsen, hoef ik hier geen uitvoering aan te geven.

6. Ik kan geen optimale zoekresultaten garanderen. Ik neem enkel het beheer uit handen. Ik kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets.

7. Jij dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet, jouw website, aangeleverde content en andere factoren in jouw bedrijf.

8. Ik zal jou voorzien van adviezen, maar jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

9. Indien ik mijn levertermijn lijk te overschrijden, kunnen wij overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst.

10. De door jou ingeleverde content zal ik op werkdagen binnen 48 uur voorzien van feedback.

11. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.


 2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal ik suggesties aandragen voor vervanging, maar ik kan vervanging niet garanderen. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.

5. Een pakket wordt in beginsel voor de loopduur zoals vermeld afgenomen, met indien overeengekomen een minimale eerste looptijd van 3 kalendermaanden. Na afloop van de door ons overeengekomen looptijd is het pakket per maand opzegbaar, mits dit vóór het einde van de maand kenbaar wordt gemaakt. Indien jij wenst de overeenkomst eerder te beëindigen dan de door ons overeengekomen loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

6. Het intensieve traject voor Webinars heeft een loopduur van 3 kalendermaanden, waarin minimaal 4 Webinars worden ingepland. Indien dit aantal Webinars niet tijdens de loopduur van het traject ingepland kunnen worden, zal het traject met maximaal 1 kalendermaand worden verlengd.

7. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden:

Voorafgaand aan de eerste werkzaamheden:

a. Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden wordt 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

b. Bij annulering tussen de 14 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden wordt 20% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

c. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

8. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar en de nog openstaande werkzaamheden zullen eveneens volledig in rekening worden gebracht. Indien jij de overeenkomst na het verstrijken van de minimale looptijd tijdig opzegt, worden hier geen kosten voor in rekening gebracht.

9. Een afspraak, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de afspraak te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

10. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door mij kunnen worden doorberekend aan jou.


Artikel 8 Online cursus

1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.

2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat content direct wordt geleverd en dat jij hierdoor afstand doet van het recht op herroeping.

3. Ik heb het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.

5. Voor het geven van een cursus maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Ik heb het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.

7. Ik heb het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

9. Jij mag tijdens de cursus screenshots en geluidsopnames maken ten behoeve van social media, indien het enkel een momentopname betreft en ik hierin word vermeld.

10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

11. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Ik ben gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer ik dit nodig vind.

12. Ik kan jou indien jij door jouw gedrag het verloop van de cursus belemmert of bemoeilijkt uitsluiten van de cursus. Dit geeft jou geen recht op restitutie.


Artikel 9 Workshop

 1. Ik ben gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de data en/of locatie van de workshop. Indien ik gebruikmaak van dit recht, komt jou het recht toe de workshop te annuleren, of je kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

2. Indien een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik ervoor kiezen de workshop online te geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

3. Kaartjes voor een workshop kunnen uitdrukkelijk niet worden doorverkocht.

4. Tijdens een workshop mogen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, mits ik hier vooraf toestemming voor heb gegeven. Indien andere deelnemers kenbaar zijn op het beeldmateriaal is eveneens toestemming van hen nodig.

5. Indien jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van de workshop en heb jij geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.


Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.

2. Wij zijn in geval van overmacht gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

3. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Ik ben niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens die zijn doorgegeven door jou.

3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.

4. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het worden afgekeurd van advertenties of advertentieaccounts die worden geblokkeerd. De betaling aan mij wordt in een dergelijk geval dan ook niet opgeschort.

5. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het tijdig maken van back-ups.

6. Ik ben niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.

7. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in de tekst wanneer jij goedkeuring hebt gegeven, of jij hiervoor in de gelegenheid bent gesteld maar hier geen gebruik van hebt gemaakt.


 8. Ik ben niet aansprakelijk voor de werking, updates en algoritmes van platformen.

9. Ik ben niet aansprakelijk voor situaties die buiten mijn bereik liggen zoals hacks en verlies van data of netwerkstoringen.

10. Jij bent zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software.

11. Ik ben niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Jij bevestigt dat alle stukken die aan mij worden geleverd eigendom zijn van jou.

12. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar jij aan dient te voldoen.

13. Ik ben niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen gemaakt door jou of derden in de door mij verrichte werkzaamheden.

14. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

15. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de 2 kalendermaanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, of indien een eenmalige dienst wordt afgenomen is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

16. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en producten.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op mijn merk, mijn handelsnaam en afbeeldingen, berusten bij mij. Het is jou niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

2. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

3. Jij geeft mij toestemming om de content te gebruiken ten behoeve van mijn portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.


Artikel 13 Levering

1. Ik span me in om de werkzaamheden overeenkomstig de door ons afgesproken deadlines uit te voeren.

2. De geschatte levertermijn die wij zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. Aanvullende eisen van jou leveren meerwerk op.

4. Na het ontvangst van de definitief te publiceren content ben jij verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

5. Jij krijgt toegang tot een gezamenlijk Google Drive document, waarin jij jouw content kunt aanleveren. Ik zal eveneens in dit document feedback geven.

6. Jij hebt het recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 48 uur op werkdagen na het aanleveren in het Drive document worden doorgegeven. De content zal na het verstrijken van deze 48 uren live gaan. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het

kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15 Klachten

1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 48 uur te reageren.

2. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van mijn gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.

3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.